תיקון מס שבח 2014

חוק ההסדרים נכנס לתוקפו ב 29/07/2013 במסגרתו תוקן חוק מיסוי מקרקעין (מס שבח ומס רכישה) התשכ"ג – 1963 בתיקון מס' 76 וכן תוקנו תקנות מיסוי מקרקעין התשל"ה 1974. תחילת התיקונים הנ"ל הינה מה 31/12/2013 אשר מחייבים כל בעל דירת מגורים להערכת מצב מחודשת, המלצתנו הינה לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מס שבח אישי כדי לדעת ולהבין את כל השלכות המס בנוגע למכירה עתידית ובמידה וכבר מכרת, תוכלו לפנות אלינו לבדיקה מהו החזר מס השבח שניתן לקבל בחזרה (מניסיונינו החזר מס השבח נע בין 30% ל100% מהסכום ששולם).

1. ביטול פטור סעיף 49 ב׳ (1) לחוק – פטור ממכירת דירת מגורים מידי 4 שנים.

עד ל- 31/12/2013, במכירת דירה אשר שישמשה בעיקרה למגורים, זכאי המוכר לקבל ממס שבח כל 4 שנים בעבור דירה אחת. גם במצב שלמוכר ישנם דירות נוספות, הוא יהיה זכאי לפטור כל עוד מכר דירה אחת בכל 4 שנים. החל מ 1/1/2014, הפטור מבוטל. במקום הפטור חוקק סעיף 48 (ב2) – חישוב מס לינארי במכירה (ראה הסבר בהמשך).

2. סעיף 48 א׳ (ב2) – המסלול הכללי במכירת דירת מגורים.

במכירת דירת מגורים החל מה-1/1/2014 מס השבח יוטל בצורה ליניארית על השבח הריאלי מיום 1/1/2014 בשיעור מס של 25%. בהתאם לחישוב הפטור ממס השבח יחול על רק על התקופה מיום הרכישה ועד ה 31/12/2013. יש לציין שמס אינפלציוני לא בוטל להינו חל על התקופה מיום הרכישה ועד 1994 בשיעור של 10%.

תקופת המעבר – מה – 1/1/2014 ועד ל 31/12/2017.

הפטור יחול על שתי דירות בלבד, בהתקיים התנאים הבאים:

א. המכירה אינה לקרוב
ב. מכירת אחת מהדירות בלבד נעשתה במועד שהמוכר היה זכאי לפטור לפי סעיף 49 ב (1) (המוכר לא מכר דירה במשך 4 שנים).
ג. באם המוכר קיבל את הדירות במתנה לפי ה-1/1/2014 ועמד בתקופות הצינון כפי שנקבעו בחוק טרם תיקון החוק.

לאחר תקופת המעבר – החל מה 1/1/2018

במכירת דירת מגורים מזכה יחול החישוב הליניארי ללא מגבלות נוספות בעבור כל דירה שנרכשה לפי ה-1/1/2014. כלומר, שיעור מס 0% מיום הרכישה ועד 1/1/2014 ו25% על כל התקופה שלאחריה.

3. תיקון סעיף 49 ב׳ (2) לחוק – פטור ממס שבח במכירת דירה יחידה.

מכירת דירת מגורים מזכה יחידה בפטור ממס שבח גם לאחר ה 1/1/2014 בהתקיים התנאים הבאים:
א. הדירה המזכה הינה דירה יחידה בבעלות המוכר. המוכר הינו בעל הזכות בדירה במשך תקופה של לפחות 18 חודשים מיום הרכישה או מיום סיום בנייתה, לפי המאוחר
ג. תקרת הפטור הינה 4.5 מיליון ש"ח משווי מכירת הדירה
ד. הפטור מוגבל לדירה אחת ל-18 חודשים

יש לשים לב, במידה וביום 1/1/2014 בחזקת המוכר יותר מדירת מגורים אחת, המוכר לא יהיה זכאי לפטור ממס בגין דירת מגורים יחידה.

לעניין הפטור – הדירות הנ"ל לא נחשבות כדירה נוספת:
א. חלק הקטן משליש מדירה אחרת
ב. דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפי ה 11/1/1997
ג. החלפת דירה במקום הדירה שנמכרה, כל עוד הרכישה או סיום הבנייה נעשה ב 18 חודשים שקדמו למכירה.
ד. דירה שנתקבלה בירושה ובתנאי שעומדת בתנאי הפטור לדירה בירושה (ראה הסבר בהמשך)

4. סעיף 49 ב׳ (5) לחוק – פטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה בירושה

במסגרת הרפורמה לא נעשו שינויים בפטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה מירושה,
מצ"ב התנאים לקבלת הפטור:
א. המוכר הינו בן זוג של המוריש, צאצא (ילד או נכד) או בן זוג של צאצא
ב. המוריש לא היה בעלים של יותר מדירת מגורים אחת
ג. במידה והמוריש היה בחיים והיה מוכר את הדירה, היה זכאי לפטור ממס שבח במכירת הדירה.

5. תיקון סעיף 49 א׳ (א) לחוק – ביטול הפטור לתושבי חוץ

עד ל-31/12/2013 תושב חוץ העומד בקריטריונים של דירת מגורים מזכה, היה זכאי לפטור ממס שבח כפי שזכאים תושבי מדינת ישראל. החל מ 1/1/2014 בוטל הפטור לתושבי חוץ , אלא אם ימציאו אישור ממדינת תושבותם שאין להם דירת מגורים במידנתם ואז ינתן הפטור.

6. תיקון סעיף 49 ו׳ לחוק – פטור ממס שבח בהעברת דירה במתנה לקרוב

השינויים בחוק הינם:
א. שינוי בהגדרת קרוב המופיעה בסעיף 62 לחוק כך שאחים ובני זוגם לא ייחשבו כקרובים.
מלבד מקרה של פטור בהעברה ללא תמורה בין אחים (החל מה 1/1/2014) במידה הנכס המועבר התקבל לפני ה-1/1/2014 וללא תמורה או בירושה מההורים של האחים ומועבר בין האחים.
ב. החל מ 1/1/2014 תקופת צינון במכירה בפטור ממס שבח של דירת מגורים שהתקבלה במתנה הינה 4 שנים. במידה המוכר התגורר בדירה, תקופת הצינון תהיה 3 שנים.

דירת מגורים שהתקבלה במתנה לפני 1/1/2014 כפופה לתקופות הצינון שלפני הרפורמה.

  • אין לראות ברשום באתר חוות דעת ויש להתעייץ עם גורם מקצועי המתמחה במיסוי מקרקעין בטרם ביצוע עסקה.
  • האמור בעמוד זה נכון למועד כתיבתו.
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit