תקנון אתר אינטרנט, מדיניות ופרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של איימס מסIMAS- המרכז הארצי להחזרי מס.

הנני מודע ומסכים, כי הוראותיו ותנאיו של תקנון זה וכל תנאים ו/או הוראות של תקנונים אחרים המפורסמים או שיתפרסמו באתר זה מעת לעת הינם הסכם/חוזה התקשרות מחייב בינך ולבין החברה על כל הנושאים המפורטים והכלולים בו.

הנני מסכים לקבל את כל תנאי התקנון על כל סעיפיו ותתי סעיפיו ולנהוג בהתאם לקבוע בהם זאת ללא כל הגבלות ו/או סייגים. תנאי תקנון זה והוראותיו יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל המחלוקות ביני לבין החברה, ככל שיהיו. ככל שאינך מקבל ומסכים לתנאי ו/או הוראה מהאמור בתקנון זה הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

הנני מסכים ומתחייב למלא את פרטיי המלאים, הנכונים והמדויקים.

אין למלא או להשאיר פרטים בשם מי שטרם מלאו לו 18 שנים ללא הסכמתו ו/או ידיעתו.

הנני מסכים, כי החברה ו/או מי מטעמה רשאים לשלוח לי "דיוור ישיר" מעת לעת, כהגדרתם בתקנון זה.

הנני מסכים, כי החברה יכולה לעשות שימוש בפרטיי לצרכי ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות וכן להעביר את פרטיי לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, זאת בכפוף לדין.

 1. מבוא
  • תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד תקף אף ברבים ולהיפך. מקום בו מדובר על יחיד תקף גם כלפי חברה/שותפות/עמותה וכן צורה התאגדות.
  • המבוא לתקנון זה על כל נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.
  • כותרות פסקאותיו של תקנון זה נעשו למען הנוחיות בלבד ולא תשמשנה או תסייענה בפירושו.
  • החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.ככל שהמשכת השתמש באתר זה לאחר עריכת שינויים לתקנון, ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור.

 

 • מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית לשנות/להפסיק את הפעילות באתר זה באפן חלקי או מלא, באופן זמני ו/או קבוע, בכל זמן שתבחר, זאת מבלי שתהא לך טענה מצידך או מצד מי מטעמך ו/או כל זכות תביעה/דרישה בקשר לכך.
 1. מניעת שימוש באתר
  • אין להשתמש באתר זה לצורך פרסום או שידור חומר בלתי חוקי, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, כזה שיש בו משום לשון הרע או פגיעה בפרטיותו של אדם, משמיץ, דברי גנאי, פורנוגרפיה, מסרים המיועדים לרשימת תפוצה, מכתבי שרשרת, דואר זבל או קודי מחשב עוינים (ובכלל זה סוסים טרויאנים, תולעים, וירוסים וכו'), כל מידע הנוגע לקטינים, המזהה את ו/או את פרטיהם האישיים ו/או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם, תוכן שיש בו כדי לפגוע או להפר זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או סימני מסחר, או כל תוכן/חומר אשר עלול להוות או לעודד עבירה על פי כל דין. כמו כן, אין להשתמש באתר זה למטרות בלתי חוקיות, דברי תעמולה וכן כל מטרה אשר עומדת בניגוד לכל דין.
  • החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע שימוש באתר, באמצעות חסימת משתמש, בין היתר במקרים המפורטים להלן: (א) המשתמש ביצע מעשה (בין במישרין ובין במחדל) בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. (ב) המשתמש הפר הוראה ו/או תנאי מתקנון זה. (ג) המשתמש מסר פרטים שגויים במתכוון ו/או בזדון. (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחרה ו/או מי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של החברה ו/או של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו.
 2. מסירת פרטים
  • בעת השימוש באתר תידרש למסור פרטים ומידע אישי בהתאם לשיקולי החברה (להלן: "פרטים אישיים"). לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ו/או להמשיך את השימוש בו ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה  תבקש ממך פרטיים אישיים מסוימים ונוספים, לפי שיקול דעתה, הנדרש לשימוש אחר באתר.
  • המשתמש מתחייב למלא את פרטיו המלאים, הנכונים והמדויקים.
  • אין למלא או להשאיר פרטים בשם מי שטרם מלאו לו 18 שנים ללא הסכמתו ו/או בידיעתו.
  • אין למלא או להשאיר פרטים בשם אחרים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.
  • בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע ופרטים. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי. חלק המידע מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. בין היתר קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע עלול לכלול גם פרטים נוספים כגון עמודים בהם צפיתי, דברים אשר עניינו אותך וכו'. מובהר, כי על אף שבהתאם לחוק אין חובה למסור לחברה את פרטיך החברה לא תוכל לאפשר שימושך באתר ללא קבלת פרטים אלה ממך.
  • פרטים אלו, כמו גם פעולות אשר תבצע באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה.
 3. מאגר המידע של החברה
  • מאגר המידע של החברה נמצא בתהליך רישום, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלוונטי.
  • בעת מסירת פרטיים אישיים הנך נותן את הסכמתך שהפרטים האישיים ייכללו במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתקנון זה.
  • בהתאם לחוק, כל אדם רשאי לעניין בעצמו באמצעות בא כוחו שקיבל הרשאה בכתב או באמצעות אפוטרופוס בהתאם לדין, במידע השמור במאגר המידע. אדם אשר עיין במידע ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל מאגר המידע סירב למלא את הבקשה לתיקון המידע או למחיקתו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בדין.
  • במקרה של ניתוק מהשירות ובמקרה של בקשה למחיקת המידע, המידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ופעילותיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר- יוסיפו להישמר במאגרי המידע של החברה בהתאם לדין.
  • החברה רשאית להיעזר בגורמים חיצוניים המספקים נתונים סטטיסטיים אודות השימוש והפעילות באתר. הגורמים החיצוניים אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באת, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים באתר וכו'. והמידע והפרטים הנאספים הם סטטיסטים במהותם, הם אינם מזהים את המשתמש באופן אישי נועדו לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
 4. הפסקת הפעילות באתר/שינויים/ביטול מטעם החברה
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק/לבטל/לשנות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי את הפעילות באתר לרבות על ידי חסימת כתובות/מספר IP של משתמש, התאם לכל דין, בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר במקרים המפורטים להלן:
   • עקב תקלה טכנית או תקלה מכל סוג.
   • בעקבות פעילות בלתי חוקית או שלדעת החברה נעשתה פעילות בניגוד לתקנון זה ו/או בניגוד לדין.
   • בכל מקרה שנפלה טעות באחד או יותר מהפרטים המופיעים באתר.
   • החברה תוכל לשנות מעת לעת את האתר לרבות, מבנהו, מראהו, תכניו וכו'- והכל מבלי להודיע על כך מראש ומבלי לקבל את הסכמתו של אף גורם. מטבע הדברים שינויים אלה עלולים להיות כרוכים בתקלות, באי נוחות, שיבושים וכו'. יובהר, כי אין במצב המפורט לעיל כדי להקים כל זכות תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה עקב ביצוע השינויים האמורים כמו גם עקב התקלות, אי הנוחות, השיבושים וכו', עקב ביצוע אותם שינויים.
 1. היעדר אחריות מצד החברה
  • בכל מקרה של טעות קולמוס בכל פרט באתר, וכן במקרה של טעות בתום לב לא יחייב הדבר את החברה.
  • תמונות, הדמיות, סרטונים וכו' המופעים באתר נועדו להמחשה בלבד.
  • החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזקים, ככל שייגרמו, למשתמשים כתוצאה משימוש באתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה/מוניטין/מניעת רווח וכו' אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • האתר ניתן לשימוש כפי שהוא. החברה אינה מתחייבת, כי השירות והתכנים המופיעים באתר יהיו ללא כל תקלות / שגיאות / טעויות / הפרות אבטחה / וירוסים / זמינים תמי. לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה/דרישה /תביעה כלפי החברה בגין המפורט בסעיף זה.
  • החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על תקינות פעילות האתר. אך יחד עם זאת אין היא מתחייבת שלא יהיה פרעות/תקלות/שיבושים/הפסקות וכו' בשירות באתר- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, קווי תקשורת וכו'. החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לתקלות/שיבושים /הפסקות וכו', וכן לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתמשים באתר.
  • החברה לא תהא אחראית ואין היא יכולה להיות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר וכן בקישורים אשר מובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים המופעים באתר יוביל לאתרי אינטרנט פעילים. החברה אינה אחראית לאתרים שאליהם מובילים הקישורים המופיעים באתר ואינה אחראית לתוכנים המופיעים בהם. אין באפשרותה וביכולתה של החברה לקבוע עד כמה המידע בקישורים ובאתרים אלה מהימן, אם בכלל, מדויק/עדכני/ שלם וכו'. ההסתמכות על האמור בקישורים אלה וכן באתרים אליהם מובילים הקישורים הינם באחריות המשתמש בלבד.
  • החברה עושה כל ביכולתה לשלב אמצעי הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את הפרטים והמידע באתר, כל זאת תוך שילוב אמצעים מקובלים וסבירים בהם נעשה שימוש לאתר דומים לאתר החברה. חדירה למערכות המחשוב של החברה או של האתר מהווה עבירה פלילית לפי הדין במדינת ישראל. יחד עם זאת מובהר, כי אין החברה יכולה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות למערכות המחשוב ולאתר, וכן ניסיונות חדירה, חשיפת מידע, שיבושים, הפרעות, תקלות, החדרת וירוסים וכו' למערכות המחשוב והאתר.

המשתמש מתחייב לא לבצע כל פעולה שיש בה כדי לחדור שלא כדין למערכות המחשוב של החברה ו/או לאתר החברה וכן שלא לבצע כל פעולה שיש בה כדי לסייע לאחרים לעשות כן, לרבות לא לסרוק אתר נתיבי גישה או פרצות המערכות המחשוב ו/או האתר, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על מערכות המחשוב או האתר והמידע המצוי בהם או לסייע לכל פעולה אשר יש בה כדי כן ו/או לנקוט בכל פעולות נוספות אשר יש בה כדי לשבש את תפקודם התקין והשוטף של מערכות המחשוב ושל האתר.

 1. הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות
 • עם קבלת הסכמתך בעת הרשמתך, כניסתך לאתר, החברה ו/או מי מטעמה, לרבות גורמים הקשורים עימה עסקית לצורך אספקת שירותים וכן גופים שהמידע הועבר אליהם בהתאם לדין, רשאים לשלוח מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותים, מידע שיווקי ופרסומי, חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס מעל מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, לרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: "דיוור ישיר"), וכן באמצעות הודעות ,SMS WHATSAPP, דואר אלקטרוני, הכל בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקון מס' 40, התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם").

כמו כן, החברה רשאית להשתמש במידע אשר התקבל בעת השימוש באתר וכן במידע שנאסף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור ותפעול האתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וכן ליצירת קשר עם המשתמשים במקרה הצורך, הכל בהתאם להוראות החוק.

 • מידע, הדעות, דיוור ישיר וכו' ישלחו אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, בעת רישום לאתר או בכל דרך אחרת, הכל בהתאם להוראות הדין. באפשרותך להסיר את עצמך באמצעות משלוח הודעת סירוב זאת בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.
 • החברה רשאית להעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים הקשורים עימה עסקית לצורך אספקת שירותי החברה לצורך שירותי דיוור ישיר, שליחת הודעות וכו', זאת בכפוף להוראות הדין. בין היתר, רשאית החברה להשתמש בפרטים אלה לצורך משלוח הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים אלה. כמו כן רשאית החברה להיעזר בנותני שירותי מטעמה ובמסגרת זו להעביר את פרטים ומידע כאמור, זאת בכפוף להתחייבות לעיל לסודיות ובכפוף שאלו יוכלו לשלוח אליך פרסומות ודברי דיוור בהתאם להוראות הדין, ובכפוף לאפשרותך לסרב לקבל את הדיוור הישיר, הפרסומות, הודעות וכו', כאמור.
 1. הרשאה לשימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר ובמערכות המחשוב
  • החברה עשויה לאסוף מידע אודות השירותים שאתה משתמש באתר וכן על אופן השימוש בשירותים אלה. לרבות: עמודים בהם ציפת, משך זמן הצפייה, פעולות שביצעת, הצעות לשירותים בהן התעניינת, מיקום ופרטיי המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתר וכו'. החברה תשמור את המידע והפרטים במאגריה.
  • החברה עושה שימוש במידע שנאסף, הין היתר, לצורך:
   • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצרית שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים ו/או תיקון התכנים הקיימים, עדכונם, ביטולם וכו'. המידע שימש לצורך כך בעיקרו מידע סטטיסטי שאין בו כדי לזהות את המשתמש אישית.
   • התאמת תוכן האתר לתחומי התעניינות של המשתמש וכן התאמת דרכי הצגת התוכן האמור.
   • שליחת הודעות ,SMS WHATSAPP, דואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת אליך, כדי להעביר הודעות, עדכונים, פרסומים, מידע שיווקי ופרסומי וכו'- בין אן מידע על החברה ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים. המשתמש יכול בכל עת לבקש לחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה בכתב לחברה.
   • החברה עשויה לתעד את התקשורת עימך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות, על מנת לבחון את טיב השירות וכו'.
   • ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה.
   • תפעול, שיפור, פיתוח וכו' של האתר או של אתרים אשר יוקמו בעתיד על ידי החברה או מי מטעמה.
   • ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות וכו'.
 2. מסירת מידע לצדדים שלישיים, פרסומות של צדדים שלישיים
  • החברה רשאית לשתף מידע אישי/פרטי התקשרות/מידע מזוהה אחר ולהעביר מידע זה לצדדים שלישיים, בכפוף להוראות הדין, רק במקרים המפורטים להלן:
   • במידה והחברה קיבלה את הסכמתך- החברה תשתף פרטים אישיים עם צדדים שלישיים. לעניין זה "הסכמה"- הסכמה מדעת/מפורשת/מכללא. ובכל הנוגע לקבלת דיוורים פרסומיים- אם סימנת את אישורך לכך במפורש עם הרשמתך או בהזדמנות אחרת. אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צדדים שלישיים או בפעילות משותפת לחברה ולצדדים שלישיים המוצגת באתר. במקרים אלה יועבר לצדדים השלישיים הרלוונטיים המידע הנדרש להם לצורך ניהול הפעילות הרלוונטית וליצירת/שמירת קשר עימך.
   • יתכן והחברה תאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות החברתיות לרבות פייסבוק-FACEBOOK ואחרות בפעולות שתבצע. החברה לא תמסור מידע אישי מיוזמתה לרשתות החברתיות כאמור, אולם עליך לדעת כי הן עלולות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע המצוי ברשותן.כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית ורלוונטית והינו באחריות המשתמש.
   • לצרכים סטטיסטים- החברה מספקת מידע אישי לגופים/גורמים/חברות שהיא נותנת בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורה לפי הוראותיה ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות של החברה. ככלל וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע ופרטים אישיים, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים אשר מזהים, אשר עלולים לאפשר לצדדים שלישיים לזהות אותך.
   • מטעמים משפטיים:
    • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי/החלטה/פסק דין וכו' המורה לה למסור את פרטיך/מידע אודותיך לצד שלישי.
    • אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, הליכים משפטיים ככל שיהיו, בינך או בין צדדים שלישיים לבין החברה ו/או מי מטעמה.
    • במקרה של הפרה או ניסיון הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או במערכות המחשוב ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה בכל דרך שהיא ו/או תבצע, באופן ישיר או עקיף, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהא החברה רשאית למסור את המידע לכל גורם/רשות מוסמכת.
    • בכל מקרה שהחברה בו החברה סבורה כי מסירת המידע נחוצה באופפן סביר כדי למנוע נזק לך ו/או לרכושך ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם ו/או לחברה ו/או מי מטעמה.
    • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על פי דין למסור את המידע/הפרטים.
   • החברה מתירה או עלולה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת ועשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.
   • לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להצליב במחשבך אובייקטים שונים כגון COOKIES ומשבצות "משואות רשת (WEB BEACONS) "במודעות הפרסומות" ו/או בדפי האתר וכו'. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- COOKIES ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן או בכל דרך אחרת.
 3. סודיות המידע
  • החברה נוקטת באמצעים למניעת חדירה לאתר, למערכות המחשוב ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים ולקוחות באתר. יחד עם זאת, לא ניתן לשלול פגיעות, שיבושים, תקלות וכו' באופן מוחלט, לפיכך לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות, שיבושים וכו' כאמור, ומשתמש לוקח על עצמו את האחריות לכל זנק ככל שייגרם בפגיעות, שיבושים, תקלות וכו' והוא מוותר על כל דרישה ואו תביעה וכו' כלפי החברה ו/או מי מטעמה במקרה זה, כאמור.
  • החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל שניתן, על סודיות המידע. יחד עם זאת, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או נובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צדדים שלישיים. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, ככל שהמידע יאבד, ייחשף או ככל שיעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.
 4. תנאים נוספים
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני זכויות אלה המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של החברה בו, קוד המחשב של בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בתרשימים, בתמונות, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או המוצעים באתר בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתה ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים/ תכנים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג CRAWLERS, ROBOTS כו' או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

 

 • השם איימס-IMAS – המרכז הארצי להחזרי מס הינו סימן המסחר של החברה (בין אם נרשם ובין אם לאו) וגם שם המתחם הם רכושה הבלעדי של החברה. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 • ככל שיש באתר סימני מסחר, תמונות ונתונים, שנמסרו לפרסום על ידי חברות המציעות מוצרים ושירותים ביחס אתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.שונות
 • רישומי המחשב של החברה בדבר רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות       המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • על התקנון יחולו חוקי מדינת ישראל באופן בלעדי. בתי המשפט של מחוז המרכז ומחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה לבינך בקשר לתקנון, פרשנותו ואכיפתו.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו ולתנאיו וכי לא תהיה לו ו\או למי מטעמו כל   טענה ו\או תביעה ו\או דרישה במישרין ו\או בעקיפין, כלפי החברה ו\או מי    מבעליה ו\או מי ממנהליה ו\או מי מעובדיה ו\או מי מטעמה ו\או מי מטעמם בנוגע לאמור.
 • בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה לאתר בכתובת הדואר האלקטרוני office@www.imas.co.il