קישורים לטפסי החזר מס
טופס תיאור
טופס 116 א' בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
טופס 116 ב'  בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית
טופס 116 ג' בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת המס
טופס 117 בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג
טופס 4442

הצהרה בדבר אישור לביצוע החזר מס לחשבון בנק של נישומים גרושים/פרודים

טופס 119  בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי / תעודת מקצוע
טופס 127 תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה
טופס 140 עדכון כתובות וענפי כלכלה
טופס 169 א' קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה
טופס 169 ב' אישור מסירת מידע
טופס 483 אישור כל קיום / אי קיום תיק במס הכנסה
טופס 1516 בקשה לפטור ממס
טופס 4435 "הצהרה בדבר קביעת "בן זוג רשום
טופס 161 ג הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה
טופס 134 חישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה לשנת המס
2016 2017 2018 2019 2020
טופס 135 דו"ח שנתי מקוצר לשכירים -;החזר מס לשנת המס
2016 2017 2018 2019 2020
טופס 1301 דו"ח שנתי מורחב;לשכירים -;החזר מס לשנת המס;
2016 2017 2018 2019 2020
טופס 1322 נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי – רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס
2016 2017 2018 2019 2020
טופס 161 הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד
טופס 161 א הודעת עובד עקב פרישה מעבודה – החל מחודש אוקטובר 2006
טופס 1312א אישור תושבות
טופס 4440 הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד
טופס 2421 הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק
טופס 5329ב הצהרה על הכנסות ונכסים בחו"ל