תיכנוני מס

קיזוז הפסדים

מס שבח הוא בעצם כמו מס על רווחי הון מהשקעות, מלבד העובדה שהוא משולם על רווח ממכירת נכס מקרקעין. המס משולם בדרך כלל בשנה בה נוצר הרווח, אלא אם כן ביקש המוכר לפרוס את התשלום כפי שניתן.
מס השבח משולם בעת ביצוע העיסקה ולא בסוף השנה ועל כן מהווה בעצם מקדמה למס הכנסה.
לכן, ניתנת למוכר האפשרות לקזז הפסדים, כפי שניתן ברווחים מעסק.
כך, שבמידה ונישום צבר הפסד עסקי או הוני, בשנה שקדמה למכירה (יש להמציא על כך אישור מפקיד השומה), יוכל להפחיתו מהשבח.
הפסד עיסקי – יקוזז אל מול השבח הריאלי והסכום האינפלציוני החייב במס.
הפסד הוני – יקוזז תחילה אל מול השבח הריאלי והיתרה- אל מול הסכום האינפלציוני החייב.
כאן הקיזוז אינו ביחס של 1:1, אלא 1:3.5 מול האינפלציוני.

פריסת מס שבח

על פי חוק, ניתן לפרוס את תשלום מס השבח כאילו נוצר בשנים שונות, לפי חלקים שווים.
אם מחליט המוכר לפרוס את תשלום המס, עליו להגיש דוחות בגין השנים עליהן ישלם את השבח.
התנאי לפריסה הוא היותו של המוכר תושב ישראל וכן התקופה המרבית לפריסה היא ארבע שנים או תקופת הבעלות על הנכס, כנמוך מביניהם.
תקופת בעלות על הנכס נקבעת לפי – שנה ראשונה שלאחר הגעת הזכות לידי המוכר (על ידי קנייה, מתנה, ירושה וכו') ועד לשנת המכירה.
מותר למוכר לפרוס גם על תקופה קצרה מארבע שנים.

השבח המחולק למספר שנות הפריסה הוא השבח הריאלי בלבד (לשבח יש חלק אינפלציוני, הנובע משינויים במדד וחלק ריאלי, המשלים למחיר המכירה).
החישוב ייעשה לפי שיעורי המס החלים על המוכר לפי כלל הכנסתו החייבת (רווח על מכירת הנכס בצירוף משכורת, הכנסות מעסקים, קצבאות, ביטוח לאומי וכו'). כמו כן, גם בתחשיב זה יבואו לידי ביטוי נקודות זיכוי להן זכאי המוכר בכל שנת מס לפי המגיע לו (מדובר בנקודות זיכוי המגיעות לו על פי חוק, ללא קשר לשבח, כמו נקודות זיכוי על ילדים, חייל משוחרר, לימודים אקדמאים, ילדים בעלי לקויות למידה וכו').

הנחות במס שבח

הרבה ממוכרי הדירות המשלמים מס שבח אינם מודעים לזכאותם להנחה על פי התנאים הללו:
אם הזכות במקרקעין נרכשה בין התאריכים: 07/11/2001 לבין 31/12/2002, זכאי המוכר להנחה בשיעור של 20% מהמס שעליו לשלם בעת המכירה.
אם הזכות במקרקעין נרכשה בין התאריכים: 01/01/2003 לבין 31/12/2003, זכאי המוכר להנחה בשיעור של 10% מהמס שעליו לשלם בעת המכירה.
על מי ההנחות לא חלות:
מכירת זכות במקרקעין שהייתה קרקע בעת רכישתה, אלא אם הייתה קיימת תוכנית המתירה בניה על הקרקע ובתוך חמש שנים מרכישתה נבנה עליה בניין ששטחו פרוס על לפחות 70% מהשטח המוגדר לבנייה.
ההנחה לא חלה, בנוסף לתנאים הקבועים בחוק, גם על מוכר שקיבל את הזכות ללא תמורה (מתנה, ירושה וכו'), במסגרת חילוף, אם התקבלה לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין או חלק ה2 לפקודת מס הכנסה, התקבלה מקרוב משפחה או אם הזכות הייתה מלאי בעסק והפכה לרכוש קבוע.

גם אתם מכרתם נכס או זכות במקרקעין? שילמת מס שבח? ייתכן ומגיע לכם החזר.
התקשרו עכשיו לבדיקה חינם. לא קיבלת – לא שילמת! 077-501-5161