חישוב מס שבח

הזכאות לקבלת החזרי מס שבח מקרקעין

מניסיוננו עולה, כי מרבית האנשים המחויבים בתשלום מס שבח אינם מודעים לזכאותם לקבלת החזר בגין תשלום מס השבח.

לכ-75% מהפונים אלינו מגיע החזרי מס שבח מקרקעין!!!

לפיכך, אם ביצעתם עסקה במקרקעין וחויבתם בתשלום מס שבח כדאי לבדוק האם גם לכם מגיע החזרי מס שבח.

ישנם מספר תנאי סף מצטברים לקבלת החזרי מס שבח מקרקעין:
1. מוכר הזכות במקרקעין שילם מס שבח מקרקעין.
2. מוכר הזכות במקרקעין הינו יחיד (שכיר או עצמאי) לא חברה.
3. רכישת הזכות במקרקעין נעשתה החל משנת 1961.
4. מכירת הזכות המקרקעין נעשתה אחרי שנת 2006.

יודגש, כי במקרים רבים על ידי תכנון מס כדין הצלחנו להפחית את שיעור מס השבח אשר התבקש המוכר לשלם עוד בטרם תשלומו.
רבים מהפונים אלינו מציינים, כי את העסקה ערך עו"ד ולכן סבורים הם שלא ניתן להפחית או לקבל החזרי מס שבח מקרקעין. מניסיוננו על ידי תכנון מס אישי ניתן להפחית את תשלום מס השבח בעשרות אחוזים ובמקרים מסוימים אפילו עד לאפס.

שילמתם מס שבח מקרקעין? שווה לבדוק האם גם לכם מגיע החזרי מס שבח מקרקעין
אצלנו הבדיקה לזכאות לקבלת החזרי מס שבח נערכת על ידי רואי חשבון,
יוצאי רשויות המס ומשרדי רואי החשבון הגדולים בארץ.

לא קיבלת החזרי מס שבח מקרקעין-לא שילמת
כן שמעתם נכון: בדיקת זכאות לקבלת החזרי מס שבח חינם

כיצד ניתן להפחית את תשלום המס?

פריסת השבח
השבח מגלם בתוכו מס שבח ריאלי ומס שבח אינפלציוני.

על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963 ניתן להתייחס למס השבח הריאלי הנובע מהמכירה כאילו הוא נפרס על פני 4 שנים או על פני תקופת הבעלות בנכס-לפי הקצר מבניהם. הרציונאל העומד בבסיס החוק הינו שהזכות במקרקעין משתבחת על פי שנים.
לכן, באמצעות תכנון מס ניתן להפחית במקרים מסוימים את גובה מס מס השבח שאותו נדרש המוכר לשלם. יצוין, כי לעיתים מדובר בהפחתה משמעותית של גובה המס השבח.
כאשר מדובר בתשלום מס שבח חשוב לדעת שלהכנסותיו של המוכר מיגיעה אישית וכן לנסיבותיו האישיות של המוכר ישנה השפעה ישירה על גובה מס השבח.

שיעור מס שבח היסטורי

על אף האמור לעיל, סעיף 48(ד)(1) חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963 קובע כי מס השבח המוטל על זכות במקרקעין אשר נרכשה עד שנת 1948 לא יעלה על 12%.

עוד קובע החוק, כי מס השבח המוטל על זכות במקרקעין אשר נרכשה בין השנים 1949-1960 לא יעלה על 12% בתוספת 1% לכל שנה משנת 1949 עד לשנת הרכישה.

חשוב לדעת! כי למרות שקיימים היום הרבה מחשבונים אלקטרונים לחישוב גובה מס השבח אין מדובר בתכנון מס אישי אשר מגלם בתוכו את הכנסותיו ונסיבותיו האישיות של כל אדם.

מניסיוננו קיימים הרבה מקרים בהם אדם פונה לעורך דין לצורך ביצוע עסקת מכירת הנכס משלם מס שבח ולאחר הגעתו אלינו ותכנון מס פרסונאלי נוכח הוא לגלות שהוא זכאי להחזרי מס שבח בשיעור גבוה.

הוצאות המותרות בניכוי – מס השבח

בנוסף חשוב לדעת, כי בנוסף לאמור לעיל סעיף 39 חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963 קובע כדלקמן:

"לשם קביעת סכום השבח יותרו בניכוי הוצאות שהוצאו לרכישת הזכות במקרקעין או במכירתה, לרבות כל אחד מאלה, אם אינן כלולות בשווי הרכישה ואינן מותרות בניכוי לפי הפקודה"

יוצא, כי קיימים מקרים בהם ניתן לנכות הוצאות שונות המשויכות לזכות במקרקעין שנצברו עם השנים

הוצאות המותרות לניכוי לדוגמא (מדובר ברשימה פתוחה-ניתן להוסיף הוצאות אשר אינן מנויות ברשימה זו):
1. הוצאות שהוציא מוכר זכות במקרקעין מיום רכישת הזכות ועד ליום מכירתה לצורך השבחתה.
2. סכום ששולם למי שהחזיק במקרקעין שנה או יותר בעד פינויים (למעט קרובי משפחה).
3. השבחת מקרקעין סמוכים למקרקעין הנמכרים אשר שייכים גם למוכר.
4. אגרת ששולמו על ידי המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין "לפי תקנות העברת מקרקעין (אגרות), תשט"ז-1956, או לפי תקנות שהיו בתוקף בעת העברת המקרקעין על שם המוכר, וכן אגרה ששילם המוכר כאמור לפי חוק הרשויות המקומיות (אגרת העברת מקרקעין), תשי"ט-1959, וכן תוספת מס ששילם המוכר בקשר לרכישת הזכות לפי סעיף 7(א)" (ראה סעיף 39 (4) לחוק).
5. דמי תיווך אשר שולמו על ידי המוכר בקשר לרכישת הזכות במקרקעין.
6. שכר טרחת עורך דין ששילם המוכר בקשר לרכישה ומכירה של הזכות במקרקעין.
7. שכר טרחת שמאי מקרקעין ושכר טרחת מודד מוסמך שולמו בקשר עם רכישת הזכות במקרקעין, השבחה ומכירתה.
8. הוצאות אשר הוציא בעל הזכות במקרקעין לצורך הוכחת זכותו במקרקעין.
9. מס רכוש עירוני- "לפי פקודת מס רכוש עירוני, 1940, או מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, וכן ארנונת רכוש המשתלמת לרשות מקומית;" (ראה סעיף 39 (8) לחוק).
10. במכירת חכירה – "כל סכום ששילם המוכר, לבעל המקרקעין, בעד הסכמתו לרשום שעבוד על זכות החכירה או בעד הסכמתו למכירה, בעד חכירת הזכות, ולרבות בעד דמי חכירה מהוונים או דמי היוון, ששולמו בשלה לרשות מקרקעי ישראל"; (ראה סעיף 39 (9) לחוק).
11. כאשר היתה משכנתה על המקרקעין שהזכות בהם נמכרת " דמי עמילות המוכר לבעל המשכנתה בעד הסכמתו לאותה מכירה, אך לא יותר מ-2% מסכום המשכנתה שטרם נפרע;" (ראה סעיף 39 (10) לחוק).
12. הוצאות ששלם בעל הזכות בגין השגות, עררים וערעורים.

בהוראת ביצוע אשר יצאה בשנת 2006 נקבע, כי הרשימה לעיל הינה רשימה פתוחה וניתן להוסיף הוצאות אשר אינן מצוינות ברשימה זו.

לסיכום

מניסיוננו במקרים רבים זכאי המוכר להחזרי מס שבח או להפחתת גובה מס השבח. אנו מצבעים תכנון מס אישי המגלם בתוכו את הכנסותיו ופעולותיו לאורך השנים של הנישום ובכך מצליחים להפחית את גובה המס השבח בשיעורים ממשמעותיים.
לכן, גם אם עורך דין ביצע את עסקת המכר שווה לבחון את הזכאות לקבלת החזרי מס שבח זאת באמצעות תכנון מס פרסונאלי.
חשוב לדעת, כי גם במקרים בהם זכאי הנישום להחזרי מס שבח ולא מוגשת בקשה לצורך קבלת החזרי מס השבח לא יקבל הנישום את החזרי מס.

גם אתם מכרתם נכס או זכות במקרקעין? שילמת מס שבח? ייתכן ומגיע לכם החזר.
התקשרו עכשיו לבדיקה חינם. לא קיבלת – לא שילמת! 077-501-5161