חדשות עדכונים ופסיקה

שבח מקרקעין

מס שבח מקרקעין מוטל על השבח הראלי (הרווח) במכירת זכות במקרקעין. השבח הראלי (הרווח) הינו הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה, ההפרש בין מחיר הרכישה לבין מחיר המכירה של אותה זכות במקרקעין.

ראה סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963 (להלן גם "החוק"):

"6. (א) מס שבח מקרקעין (להלן המס) יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.

(ב) השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47".

מקרקעין

ראה סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963:
""מקרקעין"- קרקע בישראל לרבות בתים ודברים אחרים המחוברים לקרקע חיבור של קבע".
הנכסים אשר נכנסים תחת ההגדרה של מקרקעין, בין היתר, הינם: קרקע, נחלה, מניות באיגוד מקרקעין, דירה, בניין, בית פרטי, קרקע שהופקעה, נכסים מסחריים (כגון:חנות, משרדים מבני תעשייה וכיוצ"ב).

זכות במקרקעין

ראה סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963:
""זכות במקרקעין"- בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין ההרשאה במקרקעי ישראל- אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשרים וחמש שנים…"

  

האם אתם פראיירים של נדל"ן? בדקו

 

עזרתם לילד עם דירה – ואם הוא יתגרש?

גם אתם מכרתם נכס או זכות במקרקעין? שילמת מס שבח? ייתכן ומגיע לכם החזר.
התקשרו עכשיו לבדיקה חינם. לא קיבלת – לא שילמת! 077-501-5161